Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AWESOMES die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.awesomes.nl. 1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal AWESOMES dit duidelijk vermelden. 2.2 AWESOMES zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden AWESOMES niet. 2.3 AWESOMES zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 AWESOMES is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra AWESOMES de bestelling heeft geaccepteerd.
Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, mits het artikel geen maatwerk betreft, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. 3.2 Maatwerkartikelen kunnen niet geretourneerd worden. Onder maatwerkartikelen wordt verstaan, artikelen die persoonlijk op maat gemaakt zijn zoals bijvoorbeeld de persoonlijke tekening.3.3 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.3.4 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal AWESOMES het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.
Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal AWESOMES prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor AWESOMES van belang zijn. 4.3 Betaling dient te geschieden op een door AWESOMES aangeboden betaalwijze. AWESOMES kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. AWESOMES is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van AWESOMES is bijgeschreven. 4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door AWESOMES zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden. 4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is AWESOMES gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.
Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal AWESOMES het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is AWESOMES niet aansprakelijk. 5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door AWESOMES zijn vermeld. AWESOMES kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.
Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door AWESOMES geleverde producten of diensten blijven eigendom van AWESOMES totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.
Conformiteit en garanties
7.1 AWESOMES draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument AWESOMES daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. AWESOMES zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij AWESOMES 7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.
Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan AWESOMES. 8.2 AWESOMES zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument AWESOMES daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal AWESOMES de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.
Overmacht
9.1 AWESOMES kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. AWESOMES heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen AWESOMES en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 10.2 AWESOMES en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ALGEMENE VOOWAARDEN WORKSHOPS
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met AWESOMES afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het invullen van een inschrijfformulier door cliënt cq deelnemer en een bevestiging van de inschrijving door AWESOMES per e-mail.
Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 AWESOMES behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. 3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
Annulering/verplaatsing door AWESOMES
4.1 AWESOMES is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 AWESOMES is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met AWESOMES.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met AWESOMES op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
Aansprakelijkheid
7.1 AWESOMES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan AWESOMES toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Overig
9.1 AWESOMES behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met AWESOMES.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 awesomes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel